Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Konkurs fotograficzy „Mniej ZNANA Małopolska. Piękno Powiatu Krakowskiego"

Email Drukuj PDF

I KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„MNIEJ ZNANA MAŁOPOLSKA. PIĘKNO POWIATU KRAKOWSKIEGO”

POD PATRONATEM STAROSTY KRAKOWSKIEGO

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Mniej ZNANA Małopolska. Piękno Powiatu Krakowskiego” jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, ul. Połetka 30, 32-043 Skała. Konkurs organizowany jest pod Patronatem Starosty Krakowskiego.

2. Konkurs rozpoczyna się 24 kwietnia 2024r. i będzie trwać do 25 maja 2024 r.

§ 2

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

2. Udział w konkursie należy potwierdzić przesłaniem podpisanej karty zgłoszenia w załączniku Nr 1.

2. Każdy uczeń biorący udział w konkursie, a jeśli nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych - jego rodzic lub opiekun prawny, zobowiązany jest do przedłożenia podpisanego oświadczenia według wzoru w załączniku Nr 2, załączonego do niniejszego Regulaminu.

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

4. Niniejszy Regulamin zostanie przesłany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Krakowskiego oraz zamieszczony na stronie internetowej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale www.lo-skala.edu.pl

CELE KONKURSU

§ 3

 

Celem konkursu jest  upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, dostrzeżenie piękna powiatu krakowskiego i jego prezentacja w formie artystycznej dokumentacji.

WARUNKI UDZIAŁU

§ 4

1. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia cyfrowe zapisane w formacie JPG najwyższej jakości. Rozdzielczość nie może być mniejsza niż 2400 pikseli na dłuższym boku. Zdjęcia należy przesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Pliki zdjęciowe należy podpisać nazwiskiem autora oraz tytułem fotografii (miejsce wykonania zdjęcia).

§ 5

3. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach:

Grupa 1 – uczniowie VII-VIII klas szkół podstawowych

Grupa 2 – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

4. Przystąpienie ucznia do udziału w konkursie, następuje poprzez przesłanie pracy przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia.

5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.

PRACE KONKURSOWE

§ 6

1. W ramach konkursu należy wykonać zdjęcie na terenie Powiatu Krakowskiego, obejmującego gminy: Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne oraz dwanaście gmin wiejskich: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki.

2. Zdjęcia mogą przedstawiać krajobrazy, obiekty architektoniczne, rośliny, zwierzęta lub ludzi. Osoby, które występują na zdjęciach, których zgoda jest konieczna do jego rozpowszechniania, muszą wyrazić pisemną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku.

Nie jest wymagana zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osób, które stanowią jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy impreza publiczna. Stąd też rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga zezwolenia, jeżeli stanowi on jedynie element akcydentalny lub akcesoryjny przedstawionej całości.

3. Organizator nie bierze pod uwagę prac, które nie spełniły wykazanych wyżej kryteriów, w szczególności jeżeli:

- prace nie będą spełniały parametrów technicznych, utrudniających ich ocenę;

- prace przesłane po terminie określonym w Regulaminie;

- będą naruszały prawa lub dobra osobiste osób trzecich;

- nie będą posiadały oświadczenia i klauzuli informacyjnej, podpisanych przez uczestnika konkursu pełnoletniego  lub jego rodzica/opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do Regulaminu konkursu.

KOMISJA KONKURSOWA

§ 7

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, która wybierze najlepsze zdjęcia i przyzna nagrody. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.

2.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31.05.2024 r. na stronach internetowych : www.lo-skala.edu.pl , www.powiat.krakow.pl oraz na profilach społecznościowych obu instytucji.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

§ 8

 

1. Konkurs jest jednoetapowy.

2. Komisja Konkursowa spośród przesłanych prac, wyłoni po 3 miejsca w każdej grupie wiekowej.

3. Komisja konkursowa oceniając pracę będzie brała pod uwagę walory artystyczne zdjęcia, w jakim stopniu zdjęcie może promować mniej znane zakątki Powiatu Krakowskiego, zgodnie z tytułem Konkursu „ Mniej ZNANA Małopolska. Piękno Powiatu Krakowskiego”.

4. Komisja konkursowa dokona wyboru prac w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

5. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Pula nagród wynosi 2500 zł.

§ 9

Formularze zgłoszeniowe oraz zgody na wykorzystanie wizerunku/wizerunku dziecka należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zeskanowane dokumenty muszą być czytelne i podpisane.

§ 10

Termin zgłoszenia prac: do 25 maja 2024 r.

NAGRODY

§ 11

 

1.Zwycięzcom Konkursu poszczególnych grup, zostaną przyznane nagrody rzeczowe za 1,2 i 3 miejsce.

2. Uczestnikom Konkursu mogą zostać również przyznane wyróżnienia przez komisję konkursową.

3. O wynikach konkursu oraz terminie i sposobie wręczenia nagród dla laureatów, Organizator poinformuje każdego z uczestników e-mailem oraz telefonicznie.

 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

§ 12

1. Wyłącznym autorem zdjęcia, które powstało w ramach udziału w konkursie jest uczestnik jest uczestnik i przysługuje mu do niego pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz nie są one w żaden sposób ograniczone.

2. Z chwilą przesłania zdjęć, uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy, udziela organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęć  na następujących polach eksploatacji w zakresie statutowej działalności organizatora:

- utrwalanie i zwielokrotnienie w postaci drukowanej i cyfrowej na dowolnych nośnikach;

- utrwalanie i zwielokrotnianie w formie zdematerializowanej w pamięciach komputerów oraz w systemach teleinformatycznych;

- wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy,

- rozpowszechnianie poprzez ich publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz reemitowanie, w tym za pomocą Internetu, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3. Podpisując formularz zgłoszeniowy, uczestnik oświadcza, że wszystkie zgłoszone prace konkursowe są jego autorstwa i może nimi w pełni dysponować.

4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z bezpłatnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie zgłoszonej pracy przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale oraz Starostwo Powiatowe w Krakowie w ramach działań informacyjnych i promocyjnych szkoły        i powiatu.

DANE OSOBOWE

§ 13

1.Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych podanych przez niego w ramach uczestnictwa w konkursie, w celu umożliwienia przeprowadzenia konkursu oraz publicznego informowania o jego uczestnikach i zwycięzcach, zgodnie z Regulaminem.

2. Administratorem danych osobowych podanych przez uczestnika jest organizator.

3. Organizator dba o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez uczestników konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

 

1.Nadesłanie zdjęć oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, rozstrzyga organizator konkursu.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu (link do pobrania)

Załącznik Nr 1 do Regulaminu (link do pobrania)

Załącznik Nr 2 do Regulaminu (link do pobrania)

Załącznik Nr 3 do Regulaminu (link do pobrania)