Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Niemy krzyk [Silent scream] - projekt Erasmus +

Email Drukuj PDF

Niemy krzyk [Silent scream]. Numer projektu: 2020-1-RO01-KA229-080070_2.

Termin realizacji projektu: 09.2020 – 08.2022

Kraje partnerskie: Rumunia, Turcja, Grecja, Litwa, Portugalia

Cele projektu 'Silent scream'(Niemy Krzyk)

1) Ograniczenie znęcania się nad uczniami przez uczniów oraz cybernękania w szkołach dzięki szkoleniom przeprowadzanym przez nauczycieli, działania uczniów i rodziców oraz wymiany między uczniami;

2) Dzielenie się dobrymi praktykami na poziomie europejskim oraz odkrywanie systemów edukacyjnych w innych krajach europejskich i w szkołach partnerskich;

3) Podkreślanie znaczenia praw dzieci i młodzieży , zagrożeń oraz ryzyka dyskryminacji i nękania poprzez wszystkie działania projektowe planowane do wykonania w szkołach, wymienione w harmonogramie –Chcemy zaoferować równe/przyjazne środowisko edukacyjne otwarte na wszystkich uczniów, w tym społecznie z marginalizowanych i tych, którzy mają mniejsze możliwości;

4) Wzmocnienie dialogu między kulturowego pomiędzy różnymi grupami, migrantami i biednymi rodzinami oraz w celu promowania pokoju, równości, tolerancji i wzajemnego zrozumienia poprzez działania projektowe w oparciu o muzykę i sztukę oraz międzynarodowe języki komunikacji;

5) Poprawa umiejętności teleinformatycznych i cyfrowych uczniów i nauczycieli; poprzez seminaria, działania i szkolenia LTT, a takż edziałania projektowe w szkole chcemy, aby nasi nauczyciele uczyli się nowych języków i metod nauczania szczególnie innowacyjnych opartych o rozwiązania tele-informatycznew celu poprawy umiejętności zawodowych;

6) Wzrost poziomu znajomości języków obcych;

7)Wzbogacenie świadomości międzykulturowej i budowanie wymiaru międzynarodowego w 6 szkołach partnerskich;

8) Poprawa relacji pomiędzy szkołą macierzystą a społecznością lokalną/ regionalną w dziedzinie edukacji;

9) Stworzenie lokalnej/krajowej strategii długoterminowej przez zaangażowanie wszystkich szkół i społeczności, partnerów biznesowych, organizacji pozarządowych, psychologów, radnych, przedstawicieli prawnych;

10) Zaangażowanie uczniów w strategię wymierzoną przeciw nękaniu oraz przeciwdziałanie nękaniu w sytuacjach, gdy są jej świadkiem.

W projekcie biorą udział szkoły z sześciu krajów współpracujące ze sobą przez okres 2 lat.

Na każdą mobilność  wyjedzie 4 uczniów (minimum) i 2 nauczycieli po wyborze zorganizowanym przez partnerów szkół.

Dowody aktywności zapisywane są na bieżąco na platformie ETwinning, artykuły będą publikowane w prasie lokalnej w celu promowania szkoły i zwiększenia liczby uczniów oraz ich motywacji. Spotkania  odbywają się regularnie na Skype, na Zoomie i platformie Meet. Opcjonalne kursy i zajęcia tematyczne, produkty końcowe zostaną przetłumaczone na język angielski, produkty końcowe projektu zostaną rozprowadzone w innych szkołach (na przykład, dobre praktyki), organizowane będą uroczystości prezentacje w celu promowania projektu w społeczności lokalnej.

Do pracy nad projektem zapraszamy uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników socjalnych, organizacje pozarządowe oraz psychologów.

Naszym celem jest stworzenie nowej mentalności wśród młodzieży szkolnej, ograniczenie przemocy, dyskryminacji, stworzenie idealnego środowiska. Nasi uczniowie zaangażowani w projekt będą ambasadorami sprzeciwu wobec przemocy i nękaniu wśród kolegów oraz w innych szkołach w okolicy.

Rezultaty:

1) ograniczenie nękania w szkołach partnerskich;

2) poprawa umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli w szkołach partnerskich;

3) wzrost motywacji do nauki języka angielskiego;

4) większa adaptacja nauczycieli w europejskiej społeczności edukacyjnej po dołączeniu do LTT.

Spodziewane wyniki, produkty końcowe:

5 wyników końcowych, w formie papierowej i e-booków:

- "Skuteczne sposoby identyfikowania i zapobiegania nękaniu w szkołach” - "Effective ways to identify and prevent bullying in schools". Broszura zawierająca metody i rozwiązania do zastosowania w sali lekcyjnej oraz przez rodziców (zarówno dla nękanych i nękających uczniów)  - format elektroniczny i wersja papierowa - Rumunia i Polska odpowiedzialne bezpośrednio,

-  "Praktyczny przewodnik po działaniach nieformalnych w celu promowania równości, współpracy i włączenia społecznego w szkole" „Practical guide of informal activities to promote equality,cooperation and social inclusion at school-"

-   "Cybernękanie –jak poradzić sobie w niewidzialnym wrogiem" - „Cyberbulliyng- how to face an invisible enemy"

-   "Flashmob dance street"

-   "Kalendarz".

Przy pracy nad projektem  wykorzystujemy  istniejące dane, prowadzimy dalsze badania, obserwujemy  i analizujemy w celu stworzenia lepszych i skuteczniejszych (możliwych do wykorzystania) metod dla uczniów, pozwalających na identyfikację, działanie i zwalczanie nękania, we wszystkich jego przejawach, również słownych, zgodnie z nowymi prawami i wartościami unijnymi.