Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Email Drukuj PDF

Centrum Kompetencji Zawodowych

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Termin realizacji projektu:

01.05.2020r .– 30.09.2023r.

Wartość projektu:

Łączna wartość projektu wynosi 2 151 512, 00 zł w tym dofinansowanie 1 936 012,00 zł (89,98% kosztów kwalifikowanych projektu).

Cele projektu:

zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego (w tym szczególnie uczniów i uczennic Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale) poprzez:

  1. lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
  2. zaangażowanie przedsiębiorców w proces kształcenia zawodowego oraz organizację staży,
  3. dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do realiów rynku pracy,
  4. zwiększenie ilości nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania w zawodach deficytowych,
  5. przygotowanie kursów i szkoleń dla uczniów i uczennic w ramach Centrum Kompetencji Zawodowej, w ramach pozaszkolnych form kształcenia.

Planowane działania w projekcie:

1.doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w ZSiPO,

2.kursy zawodowe,

3.płatne staże wakacyjne (stypendium w wysokości 1 800,00 zł dla ucznia za miesięczną praktykę),

4.zajęcia przygotowawcze do matury,

5.stypendia w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla uczniów szczególnie zdolnych – wypłacane w okresie od 1 września do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego (10 miesięcy).

Trwałość projektu zapewnią kursy, które są przygotowywane i realizowane w szkołach objętych wsparciem i będą mogły być kontynuowane w kolejnych latach bezpośrednio

Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.