Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Test sprawności fizycznej do klas OPW

Email Drukuj PDF

Termin egzaminu sprawności fizyczne 19 czerwca 2024 godzina 9.00.

Do testu sprawności fizycznej podchodzą wszyscy kandydaci, którzy wybrali klasę OPW klasa 1a,1b oraz 1TL OPW na 1,2 oraz 3 preferencji. Przystąpienie do testu jest konieczne, aby wniosek kandydata do klasy OPW był rozpatrywany w kolejnych etapach rekrutacji !

Egzamin zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli Jednostek Wojskowych, Policji, instruktorów samoobrony oraz nauczycieli wychowania fizycznego z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. W wyznaczonych miejscach – szatnie na Hali Widowiskowo – Sportowej, kandydaci będą mieli wyznaczone miejsce na przebranie. Do testu kandydaci przystępują tylko i wyłącznie w stroju sportowym!

Kandydaci są podzieleni na 3 grupy. Każda grupa zaczyna od przygotowania (uzupełnienia dokumentacji) i ROZGRZEWKI. Rozgrzewkę kandydaci przygotowują we własnym zakresie.

Podczas testu będzie obecny ratownik medyczny. Proszę o punktualne przybycie na test.

Przed przystąpieniem do egzaminu Kandydaci muszą przedstawić:

1. dokument tożsamości

2. zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w klasie wojskowej*.

*podstawa prawna – Art. 143 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Art. 143. 1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej, albo oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) spełniają warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1;
2) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
3) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły;
4) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną

Próba sprawności fizycznej dla oddziału przygotowania wojskowego