Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

II termin - Test sprawności fizycznej do klas OPW

Email Drukuj PDF

II termin - Test sprawności fizycznej do klas OPW

II termin egzaminu sprawności fizyczne
26 czerwca 2023r. godzina 9.00

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO W ZAKRESIE SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (link do dokumentu)

Do testu sprawności fizycznej podchodzą wszyscy kandydaci, którzy wybrali klasę OPW klasa 1a, 1b oraz 1TL OPW na 1, 2 oraz 3 preferencji. Przystąpienie do testu jest konieczne, aby wniosek kandydata do klasy OPW był rozpatrywany w kolejnych etapach rekrutacji!

Egzamin zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli Jednostek Wojskowych, Policji, instruktorów samoobrony oraz nauczycieli wychowania fizycznego z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. W wyznaczonych miejscach – szatnie na Hali Widowiskowo – Sportowej, kandydaci będą mieli wyznaczone miejsce na przebranie. Do testu kandydaci przystępują tylko i wyłącznie w stroju sportowym!

Kandydaci są podzieleni na 3 grupy. Każda grupa zaczyna od przygotowania (uzupełnienia dokumentacji) i ROZGRZEWKI. Rozgrzewkę kandydaci przygotowują we własnym zakresie.

Podczas testu będzie obecny ratownik medyczny.
Proszę o punktualne przybycie na test.

Przed przystąpieniem do egzaminu Kandydaci muszą przedstawić:

  1. dokument tożsamości
  2. zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o  bardzo dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w klasie wojskowej*.

*podstawa prawna – Art. 143 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Art. 143. 1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej, albo oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) spełniają warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1;

2) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
3) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły;
4) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

Do pobrania treść ogłoszenia